Blog

 • 2016-09-14 09:30

  Kredyt podatkowy – na czym polega?

  Otrzymanie kredytu podatkowego daje przedsiębiorcy możliwość nieopłacania zaliczek z tytułu podatku dochodowego przez okres jednego roku obrachunkowego. Rezultaty tego kredytu są bardzo podobne, jak w przypadku przedłużenia zapłaty podatku, bądź rozbicia go na kilka rat. Kredyt ten gwarantuje, iż przez okres trwania kredytu, nie powstaną żadne zobowiązania podatkowe, ani również nie urosną żadne odsetki związane z zaległością podatkową. 

  Istota kredytu podatkowego polega na tym, iż zwalnia on podatników rozpoczynających pierwszy raz własną działalność gospodarczą z obowiązku odprowadzania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, jak również wypełniania oraz składania deklaracji podatkowych, które informują o wysokości osiągniętego dochodu. 

  Chcąc skorzystać z przysługującej opcji kredytu podatkowego, należy do 20 dnia pierwszego miesiąca roku obrotowego, złożyć pisemne oświadczenie w Urzędzie Skarbowym z prośbą o przyznanie owego kredytu. 

  Kto może ubiegać się o przyznanie kredytu podatkowego? Do grupy tej zaliczają się podatnicy, którzy:
  - właśnie założyli swoją pierwszą działalność,
  - zaliczają się do grona małych przedsiębiorców,
  - zatrudniają minimum 5 pracowników w oparciu o umowę o pracę,
  - miesięcznie osiągają przychów nie mniejszy niż 1000 euro w przeliczeniu na polskie złotówki.

  Jakie zmiany czekają nas w 2017 roku? SPRAWDŹ!

 • 2016-09-07 09:03

  Najczęstsze błędy w deklaracjach PIT

  Nikt z nas nie lubi otrzymywać wezwania do Urzędu Skarbowego, nawet jeśli miałoby to być jedynie w celu sprostowania informacji, które zostały błędnie zawarte w deklaracji rozliczeniowej PIT. W tym przypadku stres jest zupełnie zbędny, ponieważ wystarczy ponownie złożyć odpowiednio wypełnioną deklarację, z zaznaczeniem, iż jest to korekta. Nie wymaga się uzasadniania przyczyn korekty. 

  Jednak, aby nawet taka sytuacja nie miała miejsca, należy wystrzegać się poniżej wymienionych błędów, które bez wątpienia są najczęściej spotykanymi błędami w czasie rozliczania zeznań rocznych. 

  Oto błędy, na które uważać powinna każda osoba składająca deklarację PIT:
  - nie wypełnienie wymaganych informacji o płatniku,
  - składanie rozliczenia na nieaktualnym formularzu,
  - popełnienie błędu w podawaniu numeru NIP lub PESEL,
  - pomylenie adresu zameldowania z adresem zamieszkania,
  - brak oznaczenia celu składania formularza,
  - nie złożenie podpisu,
  - bezpodstawne rozliczanie się ze współmałżonkiem,
  - brak oznaczenia sposobu opodatkowania. 

  Możliwe, iż błędy te nie są zaskoczeniem, ale mimo wszystko to właśnie one najczęściej są powodem wezwania płatnika do sporządzenia korekty. Zatem, przed przystąpieniem do sporządzania deklaracji rozliczeniowej PIT, warto zapoznać się z tymi błędami, aby wiedzieć czego się wystrzegać, by nie narazić się na stres związany z wizytą w Urzędzie Skarbowym.

 • 2016-08-26 10:24

  Utrata zdolności do pracy

  Niestety wypadki chodzą po ludziach i z dnia na dzień może okazać się, że straciłeś możliwość wykonywania swojej obecnej pracy. Co wtedy?
  Po pierwsze zachowaj spokój! Na pewno nie zostaniesz pozostawiony sam sobie!
  Kwestię utraty zdolności do pracy reguluje kodeks pracy.
  Jasno określa on, że w razie
  częściowej utraty zdolności do wykonywania określonej pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej, co zostało potwierdzone orzeczeniem lekarskim, pracodawca zobowiązany jest do przeniesienia pracownika do pracy, która nie zagraża jego zdrowiu.

  Stwierdzenie całkowitej niezdolności do pracy uprawnia osobę do pobierania renty.

  Jeżeli jednak chwilowa zmiana posady zmniejsza Twoje wynagrodzenie to możesz ubiegać się o dodatek wyrównawczy, który stanowi różnicę pomiędzy wcześniejszym, a aktualnym wynagrodzeniem. Świadczenie to przyznawane jest jednak przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
  Zmiana stanowiska jest niemożliwa tylko jeżeli w firmie nie ma pracy, która zapewniłaby pracownikowi w jego stanie całkowitego bezpieczeństwa.

   

 • 2016-08-19 13:30

  Znani oszuści podatkowi

  Do opłacania podatków zobowiązani są wszyscy ludzi niezależnie od płci, kraju w którym mieszkają oraz wyznawanej wiary. Znane jest powiedzenie “na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Benjamin Franklin mówiąc te słowa miał swoje rację, gdyż zakupując dowolne dobro, automatycznie opłacamy podatek w formie pośredniej.
  Przejdźmy jednak do sedna. 
  Często wydaje nam się, że opłacanie podatku to powinność wyłącznie przeciętnych zjadaczy chleba i że ten przykry obowiązek nie dotyka tak zwanych wyższych sfer. Nic bardziej mylnego. Celebryci posiadają obowiązek opłacania świadczeń podatkowych dokładnie na tych samych zasadach, co wszyscy obywatele. Co więcej w razie nie wypełnienia tych obowiązków pociągnięci są oni do konsekwencji prawnych, dostosowanych do powagi popełnionego przestępstwa. 
   
  Oto lista “znanych” oszustów podatkowych:
  1. Al Capone- co prawda nie regulowanie podatków to jedno z jego lżejszych przewinień, jednak FBI nie potrafiło udowodnić mu innych przestępstw. Gangster za niedopełnienie obowiązku podatkowego został skazany na 11 lat więzienia. 
  2. Lester Piggott- doskonały dżokej, który za oszustwa podatkowe spędził rok w więzieniu.
  3. Leona Helmsley- właścicielka hoteli sławę zyskała zapisując w spadku 12 milionów dolarów swojemu psu. Wyznawała zasadę, że tylko maluczcy płacą podatki. Za nie wypełnianie tego obowiązku została skazana na karę więzienia.
  4. Heidi Fleiss- skazana na 3 lata więzienia za ukrywanie dochodów prowadzonych z nielegalnej działalności gospodarczej.
  5. Chuck Berry- znany rockman, aż trzykrotnie przesiadywał w wiezieniu, w tym również za nie opłacanie podatków. Dodatkowo został skazany na 1000 godzin prac społecznych.
  6. Luciano Pavarotti- słynny tenor został zmuszony do opłacenia kary grzywny w wysokości 11 milionów dolarów za przestępstwa podatkowe. 
  7. Boris Becker- znany tenisista otrzymał wyrok ograniczenia wolności w zawieszeniu za próbę obejścia prawa podatkowego. Okazało się bowiem, że mimo mieszkania w Niemczech, zameldowany był w Monte Carlo, zwanym również rajem podatkowym.    

 • 2016-08-12 10:37

  Rodzaje licencji

  Licencja to dokument prawny bądź też umowa, która zezwala na korzystanie z konkretnego dobra według ściśle określonych warunków.


  Wyróżniamy następujące rodzaje licencji:
  -Licencja pełna- na jej mocy licencjobiorcy zostają przydzielone te same prawa co posiadaczowi.
  -Licencja wyłączna- uprawnia licencjobiorcę do korzystania z prawa na konkretnym terytorium.
  -Licencja niewyłączna- dopuszcza wzajemną konkurencję.
  -Licencja mocna- licencjodawca obowiązuje się do niekorzystania z utworu i nieudzielania dalszych licencji.
  -Licencja słaba- licencjodawca zatrzymuje prawo do korzystania z danego dobra.
  -Licencja otwarta- stanowi oświadczenie uprawnionego o zezwoleniu na korzystanie z dobra dla dowolnej osoby.
  -Licencja wzajemna- zezwolenie na wcześniejsze korzystanie z patentu wynalazku.
  -Podlicencja- licencja udzielona przez licencjobiorcę.
  -Licencja dorozumiana- określenie, że wynik prac badawczych zawiera wynalazek.

  -Licencja przymusowa- w określonych prawnie przypadkach licencji udzielić może Urząd Patentowy.    

 • 2016-08-05 12:18

  Dywidenda

  Dywidenda z języka łacińskiego oznacza rzecz do podziału. W ekonomii natomiast jest to po prostu część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla wspólników lub akcjonariuszy. Wysokość dywidendy zależy od wyniku finansowego spółki.

  O podziale dywidendy decyduje  walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników, w zależności od tego, jakiej spółki to dotyczy.

  Dywidendę wypłaca się, gdy spełnione są pewne warunki:
  1. Rok obrotowy jest zakończony.
  2. Sporządzono sprawozdanie finansowe, które zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie/zgromadzenie wspólników.
  3. Została podjęta decyzja o podziale zysku i wypłacie dywidendy.


  Dywidenda może być wypłacana z zysku netto ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z lat poprzednich, a także z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych (pod warunkiem, że powstały one z zysku spółki). Może ona być wypłacana albo w formie pieniężnej, albo w formie aktyw które posiada podmiot. 

   

 • 2016-07-22 10:57

  Rok 2017: ważna zmiana w wynagrodzeniach!

  Od początku roku 2017 wejdzie w życie nowa zasada dotycząca wynagrodzeń. Otóż niezależnie od tego, jaki staż pracy posiadał będzie dany pracownik, będzie przysługiwało mu 100% kwoty najniższego wynagrodzenia, które zostało w Polsce ustalone. 

  Do tej pory wyjątek stanowiły osoby, które podejmują pierwszą pracę. W ich przypadku przysługiwało im jedynie 80% najniższego krajowego wynagrodzenia przez pierwszy rok pracy. Na obecną chwilę minimalne wynagrodzenie w Polsce zostało określone na kwotę 1850 zł. To właśnie z tej podstawy naliczane było wynagrodzenie dla pracowników pracujących pierwszy rok i wynosiło ono 1480 zł. 

  Od roku 2017 taka sytuacja będzie niedopuszczalna, gdyż wszyscy pracownicy będą musieli być traktowani jednakowo.

 • 2016-07-15 11:50

  Jak ustalić wynagrodzenie?

  Sporządzenie listy płac rozpoczyna się od ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (kwota ustalona w umowie o pracę). Do wynagrodzenia brutto należy dodać pozostałe dodatki – obowiązkowe i nieobowiązkowe. Przykładami takich dodatków do płacy jest na przykład dodatek za nadgodziny. Od ustalonego przychodu brutto ustala się składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez pracowników. Przychód ogółem pomniejszony o te składki stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

  Po ustaleniu zobowiązań wobec ZUS, należy obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy. Od podstawy naliczenia składki zdrowotnej odejmuje się koszty uzyskania przychodu i otrzymaną kwotę (należy zaokrąglić do pełnych złotówek) mnoży się razy 18%. Od tej kwoty odejmuje się 1/12 kwoty wolnej od podatku oraz składkę zdrowotną, podlegającą odliczeniu od podatku. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych złotówek i jest to kwota zaliczki na podatek.

  Od wynagrodzenia brutto odejmuje zaliczkę na podatek dochodowy wraz z składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Dodatkowo od wynagrodzenia ogółem odejmuje się dodatkowe obciążenia, takie jak składka na ubezpieczenie czy związek zawodowy. Kwota jaką otrzyma się po dokonaniu tych obliczeń jest przelewana na rachunki bankowe pracowników.

 • 2016-07-08 11:45

  Wybór Polaków: e-PITy!

  W tym roku ostateczny termin złożenia deklaracji podatkowych minął 2 maja. Osoby, które wciąż zalegają z wykonaniem tych obowiązków, powinny czym prędzej nadrobić zaległości, gdyż zaległości z tytułu podatku dochodowego mogą wiązać się z bardzo poważnymi konsekwencjami zarówno prawnymi, jak i finansowymi. 

  W roku 2016 Polacy postawili na rozliczanie się online, a więc za pomocą Internetu. Rozwiązanie to z pewnością chroni podatników przez niezłożeniem deklaracji w wyznaczonym terminie. Liczy się data wysłania wniosku, a nie dotarcia do Urzędu Skarbowego. 

  Warto pamiętać, iż złożenie deklaracji PIT przez Internet nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie szybsze i wygodniejsze, ponieważ można załatwić to bez wychodzenia z domu. Jedyne, co trzeba zrobić, to wejść na Portal Podatkowy i wypełnić deklarację odpowiednimi danymi, po których poprowadzi nas kreator.

 • 2016-06-22 10:52

  Dieta – prawo pracy

  Obowiązujące w Polsce prawo pracy określa „dietę” jako kwotę należną dla pracownika z tytułu odbytej przez niego podróży służbowej w celu pokrycia kosztów jego wyżywienia w czasie jej trwania. 

  Kwoty diet zarówno krajowych, jak i zagranicznych w sferze budżetowej jest precyzyjnie określona w rozporządzeniu Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej. Z kolei w firmach prywatnych określa je zakładowe prawo pracy, aczkolwiek nie mogą być to kwoty mniejsze od tych, które znajdują się w rozporządzeniu. 

  Kwoty diet przyjmuje się każdego roku, odpowiednio do planowanego wzrostu średniego poziomu cen. Wysokość diet na podróże służbowe są zależne od kraju docelowego, co dokładnie opisane znajduje się w załączniku do wcześniej wspomnianego rozporządzenia. 

  Jak ustala się diety krajowe?
  a) od 8 do 12 godzin → 1/2 diety
  b) ponad 12 godzin → 1 dieta
  c) za każdą kolejną rozpoczętą dobę poniżej 8h → 1/2 diety
  d) za każdą kolejną rozpoczętą dobę powyżej 8h → 1 dieta

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Kadry i płace Kraków

© 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode